Home » Flygindustrin » Anders Ellerstrand: Network manager

Anders Ellerstrand: Network manager

Network Manager (NM) är en centraliserad EU-funktion, som finns definierad i EU-förordning 677/2011. NM är en utökning av det som tidigare hette Central Flow Management Unit (CFMU) och som skötts av Eurocontrol sedan 1995. Det var därför naturligt att det även blev Eurocontrol som fick mandatet att sköta Network Manager i juli 2011. Detta mandat löper till slutet av 2019 men därefter är det inte lika självklart (fast troligt) att det blir Eurocontrol som får mandatet.

NM har mandat för att utföra fyra funktioner i två områden:

Centrala nätverksfunktioner
Luftrumsdesign måste ske utifrån en helhetssyn och det är naturligtvis särskilt viktigt i ett så fragmentiserat luftrum som Europas. NM ansvarar för design av rutter i Europa, naturligtvis i samverkan med alla medlemsländer.

Bilden från NM Ops-room (© Courtesy of EUROCONTROL).

Kontroll av trafikflöden (ATFM) handlar om att se till så att det finns en balans mellan efterfrågan och kapacitet. NM arbetar här med olika tidshorisonter. Man gör prognoser för trafikutvecklingen för att kunna se var bristerna finns och hur de kan lösas. Det kan ju dels handla om att uppmana länder att öka sin kapacitet men också att hitta andra lösningar som att styra om trafik till luftrum som har kapacitet. Det finns särskilda konferenser där såväl ANS providers som luftrumsbrukare träffas för att diskutera. Det kan handla om vinterperioden med många flygningar till skidorter eller sommarperioder med flygningar till badorter. Särskilda händelser som stora sportevenemang kräver också planering.

Av flygsäkerhetsskäl får efterfrågan aldrig överstiga kapaciteten och på en taktisk nivå kan efterfrågan behöva begränsas genom att trafiken regleras och flygningarna tilldelas SLOT-tider. Detta sköts av NM-funktionen centralt i Bryssel men naturligtvis i samverkan med respektive land. Varje ATC-central har en funktion (ofta skiftledaren) som är i kontakt med NM i Bryssel.

Knappa resurser
NM har en sammanhållande roll inom två områden där Europa måste samsas om begränsade resurser. Det handlar dels om allokering av radiofrekvenser som faktiskt är ett ganska stort problem men också samordning och allokering av transponderkoder.

NM har naturligtvis en unik helhetsbild av flygtrafiken i Europa och man ger varje månad ut en rapport om aktiviteterna och om de problem som funnits. Jag ska försöka göra en sammanfattning av dessa månadsrapporter för publicering på TFHS-bloggen.


1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.