Home » Flygindustrin » Gotland och Bornholm – tvära omkast mellan öarnas flygplatser under pandemin – Del 2

Gotland och Bornholm – tvära omkast mellan öarnas flygplatser under pandemin – Del 2

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

Detta är en fortsättning på ett längre inlägg och analys av Simon, första delen hittas här – länk.

Statligt stöd
Huvudflyglinjerna för Visby och Rönne flygplats är till Sveriges respektive Danmarks huvudstad och under pandemin har båda regeringarna i länderna beslutat sig för att ekonomiskt säkra trafiken till och från de båda öarna. I Sverige upphandlade Trafikverket flygtrafik mellan Visby och Stockholm med en daglig avgång i vardera riktningen under våren år 2020 men i maj började flygtrafiken på sträckan att flygas på kommersiella villkor igen. Detta eftersom Air Leap började att flyga utan något ekonomiskt stöd på Visby-Stockholm.

I Danmark var däremot den ekonomiska stöttningen av flygtrafiken annorlunda under år 2020. Man införde bland annat ett ekonomiskt stöd till flygplatser och flygbolag för att kunna reducera flygplatsavgifterna med upp till 50 procent. Dessutom tecknades en överenskommelse bland danska partier i juni år 2020 att stötta danska inrikeslinjer så att ett stöd tillsammans med biljettintäkter täcker omkostnader och en ”rimlig” vinst. I juli år 2020 kom ett tillägg till stod som innebar att för att ta del av det stödet krävdes att flygbolagen hade fyllt 20 procent av stolarna på en flygning och stödet utökades till att omfatta även säsongslinjer till bland annat Bornholm.

Kapacitet och fyllnadsgrad
En given och självklar sak är att för att det ska registreras flygpassagerare måste det finns ett utbud av stolar. Vid en jämförelse av den erbjudna stolskapaciteten på Visby och Rönne flygplatser under år 2020 är det tydligt skillnader. Det danska statliga stödet möjliggjorde för Danish Air Transport (DAT) som flög samtliga linjer till och från Bornholm under år 2020 förutom en att flyga på flertalet flyglinjer med ekonomiskt stöd för att upprätthålla trafiken. Detta avspeglar sig också i hur kapaciteten som erbjudits av de trafikerande flygbolagen på Bornholm under år 2020. Den totala stolskapaciteten under år 2020 var närmare 243 000 vilket motsvarar en minskning med 32,6 procent jämfört med år 2019.

Samtidigt minskade kapaciteten på Visby flygplats med 80,9 procent under år 2020 jämfört med år 2019 till 132 000 stolar, se tabell 4. Troligen har den största minskningen skett under våren och hösten när konkurrensen minskade på flygningarna till och från Gotland medan det under sommaren var konkurrens mellan fyra flygbolag på Visby-Stockholm.

När den erbjudna kapaciteten sätts i relation till antal resande till och från de båda flygplatserna syns en tydlig skillnad i fyllnadsgraden under år 2020, se tabell 5. På flygningar till och från Gotland var 92,9 procent av stolarna fyllda med passagerare medan endast 58,9 procent var fyllda till och från Bornholm. En förklaring till detta kan vara det danska ekonomiska stödet som möjliggjorde för flygbolagen att genomföra ett större antal flygningar utan krav på en hög fyllnadskrav för att göra det ekonomiskt motiverat att flyga.

Den höga fyllnadsgraden på flygresor till och från Gotland kan ha varit en bidragande orsak till att resandet med flyg till och från ön varit betydligt lägre än Bornholm. Fyllnadsgraden ger en indikation på att det kan ha funnits en del spill av resenärer från flyg till andra transportslag eller till andra semesterdestinationer under sommaren. En allt för hög fyllnadsgrad eller kabinfaktor kan innebära att flygbolag förlorar resenärer på grund av det inte finns tillräckligt med kapacitet och istället väljer resenärerna andra alternativ. Under sommartid, när fritidsresandet var som störst, skulle detta kunna inneburit att istället för att besöka Gotland har resenärer valt en annan destination på grund av bristen av flygbiljetter.

Restriktioner och smittspridning
Under år 2020 har Danmark stundtals haft större restriktioner på grund av coronapandemin än Sverige. I mitten av mars stängdes landet ner, men under maj öppnades landet upp igen. Under resten av år 2020 har Danmark även stängts ner igen vilket har påverkat flygresandet, men under sommaren rådde en lättnad av restriktioner i Danmark jämfört med vid en nedstängning. Den lägre smittspridningen i Danmark ser även ut att ha inneburit en tidigare återhämtning för Rönne flygplats jämfört med Visby. Ett exempel på hur smittspridningen påverkar flygresandet syntes i Sverige under år 2020 när resandet ökade under sommaren när smittspridningen minskade. Ett annat exempel är Nya Zealand med låg smittspridning där affärsresandet hos Air New Zealand på inrikeslinjer under februari återgick till 90 procent av nivåerna före pandemin.

Under år 2020 var maj den månad med lägst passagerarantal för Visby (699 passagerare) medan Rönnes månad med lägst passagerarantal var tidigare, april (3 044 passagerare), se figur 1. Rönne hade alltså även en betydligt högre lägsta nivå av passagerare under år 2020, troligen på grund av en lägre smittspridning och att flygbolagen erbjudit mer flygkapacitet än på Visby flygplats.

I figur 1 framgår det att den största skillnaden i passagerarsiffror mellan flygplatserna under pandemin är under sommarmånaderna för att i oktober vara på ungefär samma nivåer. I framförallt december ökade skillnaden igen vilket beror på Sveriges gränsstängning mot Danmark. Detta påverkar resandet till och från Bornholm eftersom den största landtrafiken till ön från övriga Danmark går via Sverige till Ystad hamn.

Trenden fortsätter under år 2021
Det finns flertalet likheter mellan Bornholm och Gotland. Andelen pendlare sett till öarnas befolkning är ungefär lika stora, antalet flygresor per invånare är relativt nära varandra och öarnas flygplatser har samma typ av huvudflygtrafik, det vill säga trafik till huvudstäderna. Trots detta har det skett en markant omkastning mellan Rönne och Visbys flygplatser under år 2020, när Visby som under år 2019 hade 468 000 resenärer (Rönne 251 000), förlorat den största andelen resenärer under år 2020 jämfört med Rönne. Detta till en sådan grad att Rönne flygplats till och med hade fler resenärer år 2020 än Visby, 143 000 mot Visbys 123 000. Varför den kraftiga förändringen skett går inte med säkerhet att säga utifrån denna analys, men ett större stolsutbud, ett större generellt resande och en lägre smittspridning har troligtvis bidragit till att Bornholm klarat sig bättre än Gotland under år 2020. Även kan det vara så att turismen inom Sverige är mer utspridd och har fler turistmål än vad Danmark har där Bornholm är en populär semesterdestination även utan pandemi.

Förändringen ser även ut att hålla i sig under årets första tre månader där 10 300 passagerare använt Visby flygplats medan 31 800 använt Rönne flygplats. Det återstår att se hur år 2021 utvecklar sig, men med en förhoppning av en försvagad pandemi kan nog både Rönne och Visby flygplatser se en återhämtning under år 2021. Den danska flygplatsen har dock betydligt närmre till nivåerna före pandemin än Visby och det ska framöver bli intressant att följa utvecklingen mellan de båda flygplatserna som på en del sätt har liknande förutsättningar.

Simon Ericson
flyg24nyheter


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.