Home » Flygindustrin » Simon Ericson: Gotland och Bornholm – tvära omkast mellan öarnas flygplatser under pandemin – Del 1

Simon Ericson: Gotland och Bornholm – tvära omkast mellan öarnas flygplatser under pandemin – Del 1

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

Före coronapandemin hanterade Visby flygplats nästan dubbelt så mycket passagerare som Rönne flygplats på danska Bornholm. Det förefaller sig inte konstigt eftersom Gotland bland annat har en större befolkning än Bornholm, men under år 2020 skiftade ställningen mellan de båda ö-flygplatserna eftersom Rönne flygplats gick förbi Visby flygplats och hade fler passagerare år 2020 än vad Visby flygplats hade.

Under coronapandemin har inrikestrafik och trafik till och från isolerade platser, som exempelvis öar, varit de flyglinjer som generellt sett klarat sig minst dåligt. Inrikestrafiken har klarat sig minst dåligt delvis på grund av ett ökat hemestrandet och möjlighet att resa utan att riskera att fastna på destinationen på grund av restriktioner. Flyglinjer till öar har klarat sig hyfsat på grund av den geografiska faktorn att havet finns och att vissa resor fortsatt har behövts under hela pandemin med flyget som det främst transportalternativet. I Sverige märktes det sistnämnda på Visby flygplats på Gotland som klarade sig relativt väl med en tillbakagång av passagerare på 73 procent år 2020 jämfört med år 2019, vilket är något bättre än Swedavias totala passagerarsiffror som minskade med 74 procent. I Danmark går det att notera vikten av flyglinjer till och från öar ännu mer eftersom trafiken till och från Bornholm, en dansk semester-ö precis som Gotland är en svensk semester-ö. Flygplatsen på Bornholm, Rönne, förlorade bara 43 procent av sina passagerare år 2020 jämfört med år 2019. Detta samtidigt som det totala antalet flygresenärer minskade 74 procent i Danmark år 2020 jämfört med föregående år.

Rönne flygplats klarade sig alltså betydligt bättre än sin motsvarighet på Gotland och det gjorde även att Rönne som legat långt bakom Visby flygplats, sett till antalet passagerare, före pandemin hanterade fler passagerare år 2020 än Visby, se tabell 1. Vid en jämförelse av antalet flygresor per invånare på de båda öarna sker även här en förändring under år 2020, se tabell 2. Coronapandemin har skapat flygets största kris någonsin och visat på kraftiga förändringar på vissa marknader och därför är det kanske inte så förvånande att omkastningar som denna kan ske.

Förutom flyg är givetvis färjetrafik populärt för att ta sig till och från öar. Även färjetrafiken minskade i större utsträckning till och från Gotland jämfört med Bornholm under år 2020 jämfört med föregående år. Före pandemin var färjetrafiken till Gotland något större än den till Bornholm, men under år 2020 åkte även fler resenärer med färja till och från Bornholm jämfört med Gotland. Det verkar alltså som att Bornholm haft en större mängd resande på alla plan under år 2020 än vad Gotland haft.

Åter till flygtrafiken, så återstår frågan varför Visby flygplats inte alls stod emot coronapandemin på samma sätt som sin danska motsvarighet på Bornholm. Det finns troligen ett flertal faktorer bakom det och som tidigare konstaterat så är det fler som rest till och från Bornholm överlag än vad det varit till och från Gotland under år 2020, något som även påverkar flygtrafiken.

Det finns dock ett antal likheter mellan Bornholm och Gotland. Både före och under pandemin har huvuddelen av trafiken till Visby flygplats utgjorts av trafik till Stockholm och Rönne flygplats till Köpenhamn. Invånarmässigt motsvarar de båda öarna ungefär en lika andel i förhållande till sitt lands totala antal invånare, Bornholm 0,7 procent av Danmarks totala invånarantal och Gotland 0,6 procent av Sveriges totala invånarantal. Även pendling till och från de båda öarna är snarlika om det sätts i relation till hur många som bor på de båda öarna, se tabell 3.

Under sommaren hade Visby flygplats även en tillfällig linje till Göteborg medan Rönne flygplats hade sommarlinjer till Aalborg, Billund, Aarhus och Sönderborg. De fler flyglinjerna till och från Bornholm under sommaren år 2020, vilket var en period då fritidsresandet ökade jämfört med våren, är troligen en bidragande faktor till fler flygresenärer till och från Bornholm jämfört med Gotland.

Samtidigt var konkurrensen på flygningarna till och från Gotland betydligt större än den till och från Bornholm, något som borde tala för lägre priser och fler valmöjligheter för resenärer vilket i sin tur kan generera ett större antal resande. Under sommaren flög fyra bolag mellan Visby och Stockholm och ett bolag mellan Visby och Göteborg. Flyglinjerna till och från Bornholm hade dock ingen konkurrens i form av andra flygbolag, det var alltså bara ett flygbolag på varje linje där.

Ytterligare en bidragande faktor, om än något begränsad om man ser till hela år 2020, till flygresande till och från Bornholm under år 2020 var Sveriges gränsstängning i december som gjorde att flygresandet ökade kraftigt kring jul. Detta eftersom den stora delen av resandet till och från Bornholm med färja och bil sker via Sverige och denna trafik blev inte möjlig på grund av gränsstängningen. Under årets sista vecka var därför antalet flygresenärer till och med dubbelt stort som under samma vecka år 2019 när det inte rådde pandemi på Rönne flygplats.

Denna analys fortsätter i ett följande inlägg imorgon!

Simon Ericson
flyg24nyheter


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.